HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR E-COMMERCE

Voor overeenkomsten gesloten via internet

Deze Algemene Voorwaarden voor E-commerce van HISWA Vereniging (Nederlandse Vereniging van Ondernemingen in de Bedrijfstak Waterrecreatie) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 15 november 2012 onder nummer 95/2012. HISWA Vereniging zal tegen misbruik optreden om de gewenste exclusiviteit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Leden worden dan ook verzocht het HISWA kantoor te informeren wanneer misbruik wordt geconstateerd. Ter versterking is copyright gevestigd op de diverse teksten.

ARTIKEL 1- DEFINITIES  

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van HISWA Vereniging bedrijfsmatig producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. b. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uit- oefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. c. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communi- catie op afstand. d. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. e. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. f. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op af- stand. g. Dag: kalenderdag. h. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrek- king tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid. i. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem per- soonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomsti- ge raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgesla- gen informatie mogelijk maakt. j. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Waterrecrea- tie te Den Haag.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand gesloten tussen de consument en de onderne- mer, lid van HISWA Vereniging. 2. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Neder- landse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke ver- schillen in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst. 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consu- ment ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaar- den bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toege- zonden. 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt ge- sloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de over- eenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wij- ze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 5. Indien het in het vorige lid genoemde redelijkerwijs niet mo- gelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt ge- sloten, worden aangegeven hoe van de algemene voorwaar- den kan worden kennisgenomen Zij worden op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos toegezonden. 6. Voor het geval dat naast deze voorwaarden tevens specifie- ke andere (HISWA) voorwaarden van toepassing zijn, is het derde, vierde en vijfde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige alge- mene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke be- palingen die voor hem het meest gunstig zijn, behoudens de tegenstrijdigheden die het gevolg zijn van vertalingen.

ARTIKEL 3 - HET AANBOD/DE OFFERTE

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrij- ving van de aangeboden producten en/of diensten. De be- schrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoor- deling van het aanbod door de consument mogelijk te ma- ken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consu- ment duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: - de prijs inclusief belastingen; - de eventuele kosten van aflevering; - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepings- recht; - de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, danwel de termijn voor het gestand doen van de prijs; - de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een ande- re grondslag dan het basistarief;  
1   - indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt ge-  2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan archiveerd, op welke wijze deze voor de consument te  met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts raadplegen is;  in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is - de wijze waarop de consument voor het sluiten van de  om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behou- overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op  den. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij  hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand  redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking komt;  aan de ondernemer retourneren, conform de door de onder- - de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de  nemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. overeenkomst kan worden gesloten;  Bij levering van diensten: - de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft  3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijk- onderworpen en de wijze waarop de consument deze  heid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ont- gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;  binden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag - de minimale duur van de overeenkomst op afstand in ge-  van het aangaan de overeenkomst. val van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of  4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de con- periodieke aflevering van producten of diensten.  sument zich richten naar de door de ondernemer bij het aan- bod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke   ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maat- regelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplich- tingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de over- eenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consu- ment de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de con- sument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, danwel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over bestaande service na aankoop en ga- ranties; d. de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 5 - HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten: 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de moge- lijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ont- binden gedurende ten minste 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. en duidelijke instructies.

ARTIKEL 6 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepings- recht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de on- dernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bin- nen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbeta- len.

ARTIKEL 7 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeen- komstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed h e e ft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijds- besteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is ver- streken.

ARTIKEL 8 - DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur wor- den de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in belastingen, accijnzen en dergelijke hef- fingen van overheidswege. 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schom- melingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan, indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
2     4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de on- dernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepa- lingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst te ontbinden tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prij- zen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 9 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of dien- sten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod ver- melde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijk- heid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstand- koming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalin- gen en/of overheidsvoorschriften. 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten ter zake van een tekortkoming in de nakoming die de consument jegens de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 10 - LEVERING EN UITVOERING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt, tenzij anders is overeengekomen. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de onder- nemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoe- dig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een ver- vangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengeko- m en.

ARTIKEL 11 - DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeen- gekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeg- gingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde over- eenkomsten: - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzeg- ging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de onder- nemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektri- citeit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het ge- regeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijd- schriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of dien- sten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een op- zegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de over- eenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen op- zegging vóór het einde van de overeengekomen duur ver- zetten. 9. De in dit artikel genoemde bepalingen gelden niet ten aan- zien van een overeenkomst van huur/verhuur en met name niet voor de huur/verhuur van een ligplaats voor een vaar- tu i g .

ARTIKEL 12 - BETALING

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als be- doeld in artikel 5 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ont- vangen. 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in al- gemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is be- dongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de onder- nemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kos- ten in rekening te brengen.

ARTIKEL 13 - KLACHTENREGELING

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend ge- maakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeen- komstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven wor- den ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 3. Niet-tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest, tenzij de over- schrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consu- ment kan worden tegengeworpen. 4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ont- vangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar lange- re verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opge- lost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillen- regeling.

ARTIKEL 14 - GESCHILLEN

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consu- ment waarop deze algemene voorwaarden betrekking heb- ben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Geschillen tussen consument en ondernemer over de tot- standkoming of de uitvoering van overeenkomsten met be- trekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, waarop deze voorwaarden van toepas- sing zijn, kunnen zowel door de consument als door de on- dernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencom- missie Waterrecreatie, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl). 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend. 4. De Geschillencommissie neemt slechts een geschil in be- handeling indien met het geschil een bedrag van niet meer dan € 14.000,-- is gemoeid. 5. Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 14.000,-- te boven gaat, kunnen alleen door de Commissie worden behandeld indien beide partijen hiermee uitdrukkelijk instemmen. 6. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 7. Wanneer een consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. 8. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de be- handeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 9. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Ge- schillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te ne- m en.  

ARTIKEL 15 - NAKOMINGSGARANTIE

1. HISWA Vereniging staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze ga- rantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,-- per bindend advies, wordt dit bedrag door HISWA Vereniging aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 10.000,-- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,-- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft HISWA Vereniging een inspanningsver- plichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consu- ment een schriftelijk beroep hierop doet bij HISWA Vereni- ging en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan HISWA Vereniging. Indien de vordering op de onder- nemer meer bedraagt dan € 10.000,--, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van € 10.000,-- uitkomt over te dragen aan HISWA Vereni- ging, waarna HISWA Vereniging op eigen naam en kosten de betaling daarvan zal vragen ter voldoening aan de consu- m e n t. 3. HISWA Vereniging verschaft geen nakomingsgarantie in- dien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daar- toe bepaalde formele innamevereisten (betaling klachten- geld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situa- ties sprake is: - aan het lid is surséance van betaling verleend; - het lid is failliet verklaard; - de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfs- beëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan HISWA Vereniging aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

ARTIKEL 16 - AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN

Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan- wel uitbreidingen, van deze voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 17 - WIJZIGINGEN

HISWA Vereniging zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de ANWB en de Consumentenbond.